castigo6

51 tekstów – auto­rem jest cas­ti­go6.

"Jak można od­rzu­cić, sko­ro się chce ?" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 września 2012, 18:38

Kiedy Ona myślała, że zaczną wszys­tko od początku, On to zakończył... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2012, 00:06

Le­piej mieć ser­ce z ka­mienia, by nie cier­pieć i nig­dy nie zos­tać wykorzystanym.... 

myśl • 16 sierpnia 2011, 11:31

Nig­dy nie pat­rz wstecz, bo mogą Ci się spo­dobać daw­ne chwile. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 maja 2011, 11:48

Każdy może być szczęśli­wy. Niektórzy nies­te­ty tyl­ko przez chwilę... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 lutego 2011, 18:30

I nieza­pom­niane, za­pom­nianym być może... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 stycznia 2011, 03:44

Zaw­sze są dob­re i złe wspom­nienia. Dob­re po­zos­tają na zaw­sze, o złych w pew­nym mo­men­cie nie myśli­my i o nich zapominamy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 stycznia 2011, 00:07

Sa­mi so­bie wy­biera­my drogę, którą chce­my iść... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 grudnia 2010, 16:53

Łat­wiej jest wy­baczyć ko­muś, niż sobie... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 24 listopada 2010, 02:42

Jest czas, żeby mil­czeć, jest czas aby mówić, ale nig­dy nie ma cza­su, żeby wszys­tko powiedzieć... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 listopada 2010, 01:41

castigo6

castigo6

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność